Kaitseliidu ülem kohtus Toompea malevkonnaga

Toompea malevkonna liikmetel oli võimalus kohtuda Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiiliga malevkonna viimasel korralisel neljapäevasel kohtumisel 10.oktoobril. Brigaadikindral andis malevkonna liikmetele ülevaate Kaitseliidu muutunud ülesannetest, sõjalisest doktriinist ja oma tahtest lähiaastateks. Kaitseliidu ülem käsitles oluliste teemadena veel väljaõppe korraldust ja selle üldisi põhimõtteid, Kaitseliidu Kooli rolli sõjalise väljaõppe korraldamisel tulevikus ning ootusi Tallinna malevale ja Toompea malevkonnale. Kõneks oli ka riigi julgeolek laiemalt.

Kaitseliidu ülem väärib selget tunnustust selle eest, et tal oli tahet ja ta leidis pärast ametlikku tööaega aega suhelda Toompea malevkonna liikmetega. Tänuväärne oli ka see, et kindral Kiili andis esitatud arvukatele küsimustele otsekohesed kaitseväelaslikud vastused, mitte ainult ei esitanud oma ettekannet. Toetav oli ülemalt kuulda, et totaalkaitse printsiibi lahutamatuks osaks on põhimõte, et kaitseliitlane peab saama laiapõhjalise väljaõppe. Lisaks üldisele jalaväelase baasväljaõppele peab kaitseliitlane saama väljaõppe, mis võimaldab temal asendada kaasvõitlejaid jaos ja rühmas. Ehk laskur peab olema võimeline asendama kuulipildurit ja tankitõrjujat ning omama ka pioneeri
esmaseid oskusi. Arutleti ka Tallinna maleva eripära üle jalaväe ja sisekaitseülesannete täitmisel ning sellest tulenevatest erisustest väljaõppel, varustuses ja relvastuses.

Brigaadikindral Kiili kutsus kaitseliitlasi üles aktiivselt osalema Kaitseliidu sõjalise doktriini arutelul.

Kohtumisel osales ka Tallinna maleva pealik major Lauri Abel.

Kohtumine brigaadikindraliga tõendas, et Toompea malevkonna tavapärased neljapäevased vestlusõhtud ei ole kaotanud tähtsust, kui esinema tulevad silmapaistvad isikud ja käsitletavad teemad on huvipakkuvad.

R.L.